Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Poleko
Międzynarodowe Targi Ekologiczne

Termin

Od 2008-10-27 do 2008-10-30

Miejsce
Opis

Tematyka::

Sektor woda i ścieki: systemy oczyszczania • dystrybucji • ochrony • uzdatniania i kontroli wody pitnej • systemy grzania i chłodzenia wody • sprzęt do ochrony wody przed zanieczyszczeniem • oczyszczanie ścieków i odcieków • inżynieria wodna • systemy wodno-kanalizacyjne • pompy • pompownie • armatura • melioracja • ochrona przed powodzią

Sektor odpady • utrzymanie czystości i porządku: analiza i klasyfikacja odpadów • obróbka odpadów • transport i składowanie odpadów • zbiórka i segregacja odpadów • odzyskiwanie • recykling i utylizacja odpadów • rekultywacja terenów zdegradowanych • urządzenia do utrzymania czystości ulic • budynków i pomieszczeń • sprzęt do pielęgnacji zieleni • letnie i zimowe utrzymanie ulic

Salon Recyklingu – ekspozycja poświęcona zagadnieniom odzysku i recyklingu odpadów. Specjalistyczne konferencje i spotkania dotyczące selektywnej zbiórki segregacji i przetwarzania odpadów

Park Techniki Komunalnej – ekspozycja sprzętów i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej.

Sektor energia: wytwarzanie energii i ciepła • magazynowanie i oszczędność energii • kontrola i zarządzanie energią • odnawialne źródła energii • kotły i kotłownie • techniki pomiarowe • materiały • urządzenia • armatura • sprzęt

Salon Czystej Energii – ekspozycja urządzeń • technologii oraz materiałów do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Sektor edukacja ekologiczna: kształtowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie • wymiana doświadczeń między ośrodkami edukacyjnymi

Sektor powietrze • hałas i wibracje: analiza • kontrola i pomiary powietrza • fizyczna • elektrostatyczna • chemiczna obróbka powietrza • termiczna obróbka i spalanie zanieczyszczeń gazowych • schładzanie powietrza i gazu • przemysłowe filtry powietrzne • pomiar hałasów i wibracji • systemy ograniczania hałasu

Ponadto wielobranżowe ekspozycje specjalne:

Salon Nauka dla Środowiska – prezentacja działalności jednostek polskiej nauki na rzecz ekologii. Promocja proaplikacyjnych wyników badań instytutów

Salon Investcity-Środowisko – prezentacja inwestycji gminnych • a także promocja wspólnych dla całych województw projektów infrastrukturalnych w dziedzinie ochrony środowiska • których realizacja przekłada się na powstawanie nowych inwestycji lokalnych. Salon organizowany przez MTP i Związek Miast Polskich

Salon aparatury kontrolno-pomiarowej – ekspozycja specjalna urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz sprzętu laboratoryjnego – oferta przeznaczona do pomiarów • analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody i ścieków • powietrza • hałasu • gleby oraz odpadów.

Wystąpienia narodowe – wspólne ekspozycje firm związane z ochroną środowiska organizowane pod patronatem agencji lub instytucji rządowych poszczególnych krajów

Organizator

Zespół Projektowy - Poleko
Dyrektor projektu: Agata Dutka
fax. +48 61 869 2952
tel. +48 61 869 2696
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt